» » مشکل ارسال درخواست در بیتالک
27
beetalk و مشکل ارسال درخواست دوستی
آموزشی / موبایل

beetalk و مشکل ارسال درخواست دوستی

  گویا برخی از کاربران ایرانی بدون هیچ دلیلی از بیتالک بن (مسدود) شده اند. و نمیتوانند درخواست دوستی برای کسی بفرستند و اما چگونگی حل کردن مشکل بیتالک!  Your Account Has Been Banned .You May Wish to Contact [email protected] این پیغام به معنی
بالا